در: آموزشی, اخبار, حمل و نقل هوشمند, ویدئو

بونکر چیست و چه کاربردی دارد؟

هـر روز در جهـان شاهد رخ دادن حـوادث و بلایـاي طبیعـی زیادي هسـتیم کـه بروز آن خساراتی کم یا زیاد بر جاي می‌گذارد . این اتفاقات در همه کشورهاي دنیا رخ می‌دهد، اما اکثر کشـورها بـه ویـژه کشـورهاي در حـال توسـعه یـا توسـعه‌یافتـه ، بـراي مقابلـه بـا شرایط بحرانی همچون وقوع ســیل، زلزله، خشکسالی و غیره تــدابیر ویژه‌اي اندیشیده‌انــد. در کشور ما باتوجه به تجارب تلخ این قبیل حوادث، ضرورت ساماندهی و تشکیل نهادهاي سیاستگـذار و برنامـه ریـز بـا هـدف مـدیریت بحـران‌هـاي احتمـالی لازم و ضروري است.

در: ویدئو

راهکارهای رفع خواب آلودگی حین رانندگی

آیا به دنبال راهی برای رفع خواب آلودگی حین رانندگی در جاده هستید؟ پس تماشای این ویدئو را از دست ندهید.

در: ویدئو

اهمیت حمل و نقل جاده ای

آیا می‌دانید حمل و نقل جاده ای چه نقشی در زندگی روزمره همه ما دارد؟ آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که اگر رانندگان کامیون‌ از حرکت بایستند چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؟