دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاکانینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 30 تیر، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (31 تیر، 00:00)

1060.6 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

40فوت خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (بعد از 23 تیر، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (24 تیر، 00:00)

1051.3 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 22 تیر، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (23 تیر، 00:00)

1053 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 20 تیر، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (21 تیر، 00:00)

1053 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: کاشان, استان اصفهان, ایران (بعد از 26 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (27 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین۲۰فوت مشک

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 16 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (17 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد

کانتین۲۰فوت

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 5 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (6 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین۲۰فوت مشک

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 1 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (2 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 24