دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاکانتینر خالی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: کاشان, استان اصفهان, ایران (بعد از 26 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (27 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین۲۰فوت مشک

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 16 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (17 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد

کانتین۲۰فوت

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 5 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (6 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین۲۰فوت مشک

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 1 خرداد، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (2 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین۲۰فوت

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 30 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (31 اردیبهشت، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین ۲۰ فوت

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 29 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (30 اردیبهشت، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتینر 20 فوت فلکسی

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 29 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (31 اردیبهشت، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کانتین ۲۰فوت فلكسي

کانتینر ، ۲۰ تن فریز

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 24 اردیبهشت، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (25 اردیبهشت، 00:00)

749.8 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 20