دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاکاشی پالت

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اردكان, استان یزد, ایران (بعد از 14 خرداد، 00:00)
مقصد: گرمسار, استان سمنان, ایران (15 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

تیر آهن

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: قم, استان قم, ایران (بعد از 14 خرداد، 00:00)
مقصد: اردبیل, استان اردبیل, ایران (15 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک فله

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: رشت, استان گیلان, ایران (بعد از 15 خرداد، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (16 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۷ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سیمان پاکتی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: نایين, استان اصفهان, ایران (بعد از 14 خرداد، 00:00)
مقصد: تهران, استان تهران, ایران (15 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

قیر بشکه ای

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اصفهان, استان اصفهان, ایران (بعد از 14 خرداد، 00:00)
مقصد: خراسان رضوی, ایران (15 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

ماسه ریخته گری

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: استان قزوین، بوئین زهرا، بلوار امام خمینی، ایران (بعد از 15 خرداد، 00:00)
مقصد: اردبیل, استان اردبیل, ایران (16 خرداد، 00:00)

317.2 کیلومتر

حدود ۷ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کاشی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اردكان, استان یزد, ایران (بعد از 13 خرداد، 00:00)
مقصد: فارس, ایران (14 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۵ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک فله

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: رشت, استان گیلان, ایران (بعد از 15 خرداد، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (16 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۷ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد
تعداد کل 943