دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاسیمان

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: کرمانشاه, استان کرمانشاه, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: شادگان, استان خوزستان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سیمان

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: کرمانشاه, استان کرمانشاه, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: سوسنگرد, استان خوزستان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

MDF

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: شیراز, استان فارس, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: ساری, استان مازندران, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

لوله

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: خراسان جنوبی, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: انديمشك, استان خوزستان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کاشی

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: میبد, استان یزد, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: دزفول, استان خوزستان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کنسانتره

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: سيرجان, استان کرمان, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: بندرعباس, استان هرمزگان, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

خاک

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: نایين, استان اصفهان, ایران (بعد از 5 بهمن، 00:00)
مقصد: لار, استان فارس, ایران (7 بهمن، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۶ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد
تعداد کل 434