دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهامرغ و گوشت

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 12 خرداد، 00:00)
مقصد: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (13 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

مرغ و گوشت

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: تهران, استان تهران, ایران (بعد از 8 خرداد، 00:00)
مقصد: مشهد, استان خراسان رضوی, ایران (9 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

۱۲ ساعت و ۵۰ دقیقه تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

کود شیمیایی

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: یزد, استان یزد, ایران (بعد از 7 خرداد، 00:00)
مقصد: سيرجان, استان کرمان, ایران (8 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد

کود شیمیایی

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: یزد, استان یزد, ایران (بعد از 7 خرداد، 00:00)
مقصد: دمق, همدان, ایران (8 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کودشیمیایی

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: یزد, استان یزد, ایران (بعد از 6 خرداد، 00:00)
مقصد: نكا, استان مازندران, ایران (7 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

1 پیشنهاد

کلش گندم پرس بزرگ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: شوش, استان خوزستان, ایران (بعد از 6 خرداد، 00:00)
مقصد: آبیک, استان قزوین, ایران (7 خرداد، 00:00)

56.6 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

کلش گندم پرس بزرگ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: شوش, استان خوزستان, ایران (بعد از 6 خرداد، 00:00)
مقصد: اصفهان, استان اصفهان, ایران (7 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد

خاک قارچ

کالاهای کشاورزی و غذایی ، گوشت، مرغ و ماهی

مبدا: ساری, استان مازندران, ایران (بعد از 5 خرداد، 00:00)
مقصد: کرج, استان البرز, ایران (6 خرداد، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

فرصت پیشنهاد تمام شده است

بدون پیشنهاد
تعداد کل 312