دسته بندی بارها

قیمت

مبدا

مقصد

سایر فیلترها

فقط نمایش مبداها فقط نمایش مقصدهاهیدروکربن سنگین

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: اهواز, استان خوزستان, ایران (بعد از 11 اسفند، 00:00)
مقصد: میل 78, خراسان جنوبی (قبل از 13 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

هیدروکربن سنگین

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: شورآباد, استان تهران, ایران (بعد از 10 اسفند، 00:00)
مقصد: میل 78, خراسان جنوبی (قبل از 12 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۳ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

هیدروکربن سبک

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: یزد, استان یزد, ایران (بعد از 12 اسفند، 00:00)
مقصد: میل 78, خراسان جنوبی (قبل از 14 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۵ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سیمان

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: جوین, استان قزوین, ایران (بعد از 11 اسفند، 00:00)
مقصد: زابل, استان سیستان و بلوچستان, ایران (قبل از 13 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گچ

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: سمنان, استان سمنان, ایران (بعد از 11 اسفند، 00:00)
مقصد: چذابه,استان خوزستان (قبل از 13 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گچ

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: سمنان, استان سمنان, ایران (بعد از 10 اسفند، 00:00)
مقصد: یزد, استان یزد, ایران (قبل از 12 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۳ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

گچ

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: سمنان, استان سمنان, ایران (بعد از 11 اسفند، 00:00)
مقصد: بندر عباس, استان هرمزگان, ایران (قبل از 13 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۴ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد

سیمان

کالاهای صنعتی و تجاری ، محصولات چوبی و کاغذی

مبدا: نایين, استان اصفهان, ایران (بعد از 12 اسفند، 00:00)
مقصد: اهواز, استان خوزستان, ایران (قبل از 14 اسفند، 00:00)

کمتر از 1 کیلومتر

حدود ۵ روز تا پایان فرصت پیشنهاد

بدون پیشنهاد
تعداد کل 908